Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 378

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoire o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju (FLEGT)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave