Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 405

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU REGIJA I REVIZORSKOM SUDU Akcijski plan za provedbu strategije Komisije za borbu protiv prijevara - revizija 2023.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave