Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 428

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međuameričkoj komisiji za tropsku tunu i u okviru Sastanka stranaka Sporazuma o Međunarodnom programu za zaštitu dupina te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/812
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave