Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 423

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Komisiji za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/867
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave