Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 418

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Sporazuma o ribarstvu u južnom Indijskom oceanu te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/858
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave