Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 409

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o pružanju makrofinancijske pomoći trećim zemljama u 2022.

Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave