Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 259

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2658/87 u pogledu uvođenja pojednostavnjenog tarifnog postupanja za prodaju robe na daljinu i Uredbe (EZ) br. 1186/2009 u pogledu ukidanja praga oslobođenja od carina
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave