Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 335

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Platforme za strateške tehnologije za Europu („STEP”) i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ, uredaba (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 i (EU) 2021/241
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti