Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 353

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora o očuvanju i održivom iskorištavanju morske biološke raznolikosti na područjima izvan nacionalne jurisdikcije
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave