Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 234

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o borbi protiv korupcije, zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP i Konvencije o borbi protiv korupcije koja uključuje dužnosnike Europskih zajednica ili dužnosnike država članica Europske unije te o izmjeni Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijativa Ažuriranje zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije – Program rada Europske komisije za 2023.