Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 166

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o potkrepljivanju i priopćavanju izričitih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš (Direktiva o tvrdnjama o prihvatljivosti za okoliš)
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti