Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 307

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o nalazima Odbora za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom u predmetu ACCC/C/2015/128 koji se odnosi na državne potpore: analiza posljedica nalaza i procjena dostupnih opcija
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave