Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2023) 12

EU oznaka akta
Naziv akta
ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU o borbi protiv korupcije
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijativa Ažuriranje zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije – Program rada Europske komisije za 2023.