Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 267

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o ovlašćivanju Poljske da u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ primjenjuje snižene stope trošarine na teško loživo ulje, prirodni plin, ugljen i koks koji se upotrebljavaju kao goriva za grijanje
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave