Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 207

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Povećanjem broja stručnjaka za kibersigurnost do veće konkurentnosti, rasta i otpornosti Unije („Akademija za vještine u području kibersigurnosti”)
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijativa Akademija vještina u području kibersigurnosti – Program rada EK za 2023.