Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 212

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o jedinstvenom nadzornom mehanizmu uspostavljenom na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave