Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 248

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE o prikupljanju određenih podataka koji se odnose na račune za plaćanje iz država članica kako je propisano člankom 27. Direktive 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave