Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 162

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA 30 godina jedinstvenog tržišta
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijativa 30 godina jedinstvenog tržišta – Program rada EK za 2023.