Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 236

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Konvencije o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika kad je riječ o izmjenama Odluke o razgraničenju i Preporuke o upravljanju zaštićenim morskim područjem sjevernoatlantske struje i Evlanovljeva morskog bazena (NACES)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave