Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 235

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE o sveukupnom funkcioniranju službenih kontrola provedenih u državama članicama EU-a (2021.) kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave