Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 218

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegova Protokola o provedbi (za razdoblje 2023. – 2027.)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave