Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 206

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Kultura i obrazovanje
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijativa Preporuka o čimbenicima koji omogućuju digitalno obrazovanje – Program rada Europske komisije za 2022.