Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 31

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o europskoj statistici o stanovništvu i stanovima, izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 763/2008 i (EU) br. 1260/2013
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Ostalo
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave