Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 542

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (preinaka)
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Revizija zakonodavstva EU-a o kvaliteti zraka - Program rada EK-a za 2022.
Posredno postupanje
Stajalište RH
Radni program za razmatranje stajališta