Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 541

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (preinaka)
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Integrirano upravljanje vodama – revidirani popisi onečišćujućih tvari u površinskim i podzemnim vodama - Program rada EK-a za 2022.