Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 540

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2000/60/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike, Direktive 2006/118/EZ o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja i Direktive 2008/105/EZ o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Integrirano upravljanje vodama – revidirani popisi onečišćujućih tvari u površinskim i podzemnim vodama - Program rada EK-a za 2022.