Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 682

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Okvir politike EU-a o plastici na biološkoj osnovi, biorazgradivoj plastici i plastici koja se može kompostirati
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Okvir politike za plastiku na biološkoj osnovi, biorazgradivu plastiku ili plastiku koja se može kompostirati - Program rada EK-a za 2022.