Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 23

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o produljenju prava za koprodukcije, kako je predviđeno člankom 5. Protokola o suradnji u području kulture uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Kultura i obrazovanje
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave