Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 674

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Prvo izvješće o praćenju i izgledima za postizanje cilja nulte stope onečišćenja „Put prema čišćem zraku, vodi i tlu za Europu”
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave