Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 709

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o kulturnoj dimenziji održivog razvoja u mjerama EU-a
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Kultura i obrazovanje
Datum izravne dostave