Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 639

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Izvješće za 2022. o postizanju ciljeva energije iz obnovljivih izvora za 2020.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave