Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 800

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o akcijskom planu EU-a za borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave