Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 737

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) (ST 10155/21; ST 10155/21 ADD 1) o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Luksemburga
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave