Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 718

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim ekonomskim računima okoliša
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave