Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 727

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća 2013/676/EU u vezi s produljenjem odobrenja danog Rumunjskog za nastavak primjene posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave