Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 717

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o završnoj evaluaciji programa Fiscalis 2020
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave