Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 721

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pristojbama i naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za lijekove, o izmjeni Uredbe (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 297/95 i Uredbe (EU) 658/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave