Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 738

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za pružanje potpore Ukrajini za 2023. (makrofinancijska pomoć +)
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave