Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 631

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o suspenziji određenih odredaba Uredbe (EZ) 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na Senegal
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave