Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 528

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2022.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave