Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 635

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o završnoj evaluaciji programa Carina 2020.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Datum izravne dostave