Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 710

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o ojačanoj politici interoperabilnosti javnog sektora Povezivanje javnih usluga, podupiranje javnih politika i ostvarivanje javnih koristi za „interoperabilnu Europu”
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijative u okviru REFIT-a - Prijedlog strategije za interoperabilnost vlada EU-a – Program rada EK za 2022.