Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 720

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju mjera za visoku razinu interoperabilnosti javnog sektora u Uniji (Akt o interoperabilnoj Europi)
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijative u okviru REFIT-a - Prijedlog strategije za interoperabilnost vlada EU-a – Program rada EK za 2022.