Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 700

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o napretku u uspostavi europskog prostora obrazovanja
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Kultura i obrazovanje
Datum izravne dostave