Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 636

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o punoj primjeni schengenske pravne stečevine u Bugarskoj, Rumunjskoj i Hrvatskoj
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave