Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 581

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Revizija akcijskog plana EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave