Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 592

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Za snažan i održiv sektor algi u Uniji
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave