Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 594

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 7-10/2022
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave