Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 547

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Stanje energetske unije 2022. (u skladu s Uredbom (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave