Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 569

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluka Vijeća 2013/805/EU kojom se Republici Poljskoj odobrava uvođenje mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) i članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave